Tài liệu HTQLCL ISO 9001:2015

Công ty TNHH Thông tin Kỹ thuật Minh Anh chính thức ban hành và áp dụng HTQLCL ISO 9001:2015 từ tháng 6/2017. Hệ thống được áp dụng tại tất cả các văn phòng và chi nhánh trực thuộc công ty. Hệ thống bao gồm các tài liệu và quy trình dưới đây:

1. Sổ tay chất lượng 

2. QT 610.1_Nhận dạng và hành động giải quyết rủi ro & cơ hội

3. QT 620.1_Lập và theo dõi thực hiện mục tiêu chất lượng

4. QT 710.1_Hoạch địng nguồn nhân lực

5. QT 710.2_Quản lý tài sản

6. QT 710.3_Quản lý công nợ

7. QT 720.1_Đào tạo nguồn nhân lực

8. QT 740.1_Quản lý văn bản

9. QT 750.1_Kiểm soát tài liệu

10. QT 750.2_Kiểm soát hồ sơ

11. QT 810.1_Kinh doanh sản phẩm truyền thống

12. QT 810.2_Kinh doanh sản phẩm mới

13. QT 810.3_Kinh doanh dịch vụ kỹ thuật

14. QT 840.1_Mua hàng hóa và dịch vụ

15. QT 854.1_Quản lý kho

16. QT 912.1_Theo dõi và xử lý phản hồi khách hàng

17. QT 920.1_Đánh giá chất lượng nội bộ

18. QT 930.1_Họp xem xét của lãnh đạo

19. QT 1020.1_Kiểm soát sự không phù hợp và thực hiện hành động khắc phục

20. Các quyết định