Tài liệu HTQL ISO/IEC 17025:2005

Hệ thống tài liệu (Thủ tục) của HTQL ISO/IEC 17025:2005 áp dụng trong phạm vi Phòng thí nghiệm Trung tâm RentATool. Bấm chọn từng mục để xem hoặc tải về.

1. TT 4.1.5 Thủ tục Bảo mật thông tin

2. TT 4.4&4.5 Thủ tục Xem xét yêu cầu hợp đồng và thầu phụ

3. TT 5.3 Thủ tục Quản lý tiện nghi môi trường PTN

4. TT 5.4 Thủ tục Lựa chọn và phê duyệt phương pháp thử

5. TT 5.4.6 Thủ tục Đánh giá độ không đảm bảo đo

6. TT 5.4.7 Thủ tục Quản lý hồ sơ dữ liệu phần mềm

7. TT 5.6 Thủ tục Liên kết dẫn xuất chuẩn đo lường

8. TT 5.7&5.8 Thủ tục Lấy mẫu và quản lý mẫu

9. TT 5.9 Thủ tục Đảm bảo kết qủa đo thử nghiệm

10. TT 5.10 Thủ tục Quản lý biên bản và giấy chứng nhận

11. Số tay chất lượng

12. QTTN 01_Quy trình Thử nghiệm van an toàn

13. QTTN 02_Quy trình Thử nghiệm van đóng mở

14. HD 630 1-01_Hướng dẫn vận hành Máy thử áp suất môi chất nước

15. HD 630 1-02_Hướng dẫn vận hành Máy thử áp suất môi chất khí