Tài liệu HTQLCL ISO 9001:2008

Hệ thống tài liệu (Quy trình) của HTQLCL ISO 9001:2008 áp dụng tại Công ty TNHH TTKT Minh Anh. 

1. QT 423 1_Kiểm soát tài liệu

2. QT 424 1_Kiểm soát hồ sơ

3. QT 424 2_Quản lý văn thư lưu trữ

4. QT 541 1_Lập và theo dõi MTCL

5. QT 560 1_Họp xem xét của BLD

6. QT 620 1_Quản lý Nhân sự

7. QT 630 1_Quản lý tài sản

8. QT 630 2_Quản lý công nợ

9. QT 740 1_Mua hàng hóa - Dịch vụ

10. QT 751 1 Kinh doanh sản phẩm truyền thống

11. QT 751 1 Kinh doanh sản phẩm mới

12. QT 751 1 Kinh doanh Dịch vụ kỹ thuật

13. QT 755 1_Quản lý kho

14. QT 821&830&850

15. QT 822 1_Đánh giá chất lượng nội bộ

16. Sổ tay chất lượng

17. Các quyết định